เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก Dumnoensaduak Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

thumbs
นายสมพร ทองรอด
ปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
thumbs
น.ส.วรรณภา เมฆวิลัย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
thumbs
นายนิพน อังสุโชติ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
thumbs
นายอนุวัตร วิลาวรรณ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
thumbs
นายวิเชษฐ์ เอี้ยวสุวรรณ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
thumbs
นางเพ็ญนภา ศิริดำรงวัฒน์
พนักงานจ้างตามภารกิจ
thumbs
นายปรารม อังสุโชติ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
thumbs
นายสำเภา อังสุโชติ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
thumbs
น.ส.พจณี เพียรศึกษา
พนักงานจ้างทั่วไป
thumbs
น.ส.ศิริวรรณ ส่งสุขวัฒนา
พนักงานจ้างตามภารกิจ
thumbs
น.ส.ปริศนา ส่งสุขวัฒนา
พนักงานจ้างตามภารกิจ
thumbs
น.ส.นิพาพร จูงใจ
พนักงานจ้างทั่วไป
thumbs
นายสุทธิพงษ์ ชะอัมพร
พนักงานจ้างทั่วไป
thumbs
นายกฤษดา จันทร์กระจ่าง
พนักงานจ้างทั่วไป
thumbs
นายสมโภช ตรุปุณโณ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
thumbs
นายธเนศร์ บำรุงผล
พนักงานจ้างทั่วไป
thumbs
นายจิ้น ศรีรัตนา
พนักงานจ้างตามภารกิจ
    person_upload/backend/groupphoto24_5.jpg person_upload/backend/groupphoto24_6.jpg
Share on Line
Share on Pinterest