เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก Dumnoensaduak Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

thumbs
นายอนันต์ ช่วงเจริญ
หัวหน้าฝ่ายการโยธารักษาการ ผอ.กองช่าง
thumbs
นายอนันต์ ช่วงเจริญ
หัวหน้าฝ่ายการโยธา (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
thumbs
นายประสาร ชัยภูมิ
นายช่างโยธาอาวุโส
thumbs
นายจตุพงค์ ฉลองขวัญ
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
thumbs
น.ส.ชวาลิน ทวีวัฒนศิริ
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
thumbs
นายดำรัส ทวีวัฒนศิริ
ลูกจ้างประจำ (พนักงานขับรถยนต์)
thumbs
นายเฉลิม น้อยอำแพง
ลูกจ้างประจำ (ผู้ช่วยช่างไม้)
thumbs
น.ส.เฉลิมพร แก้วนาม
พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานทั่วไป)
thumbs
นายสุชาญ บำรุงผล
พนักงานจ้างตามภารกิจ (พนักงานตกแต่งสวน)
thumbs
นายวีรศักดิ์ ช่วงเจริญ
พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานทั่วไป)
thumbs
นายเอนก นาคผจญ
พนักงานจ้างตามภารกิจ (พนักงานตกแต่งสวน)
thumbs
นายสุรศักดิ์ จันทบุตร
พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานทั่วไป)
thumbs
นายกัณฐชนัตร์ แซ่ลิ้ม
พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานทั่วไป)
thumbs
นายพิเชฐ ยอดแก้ว
พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานทั่วไป)
    person_upload/backend/groupphoto22_1.jpg person_upload/backend/groupphoto22_2.jpg
Share on Line
Share on Pinterest