เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก Dumnoensaduak Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

thumbs
นางจันทร์จิรา เสาวรส
ผู้อำนวยการกองคลัง
thumbs
นางดวงมณี ชัยโขค
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ (นักบริหารงานคลังระดับต้น)
thumbs
น.ส.นิศารัตน์ สรวยศรีเมือง
นักวิชาการ การเงินและบัญชี ชำนาญการ
thumbs
นางเพ็ญจันทร์ ช่วงเจริญ
เจ้าพนักงานการคลัง ชำนาญงาน
thumbs
น.ส.ปนัดดา ครื้นน้ำใจ
ลูกจ้างประจำ (นักวิชาการจัดเก็บรายได้)
thumbs
นายอำนาจ เบญจกูล
ลูกจ้างประจำ (พนักงานขับรถยนต์)
thumbs
นายสุวภัทร ธนศุภกร
พนักงานจ้างทั่วไป (เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ค่าขยะ)
thumbs
นางศิริพรรณ สาเงิน
พนักงานจ้างทั่วไป (ผู้ช้วยเจ้าหน้าที่พัสดุ)
thumbs
น.ส.กมลพร วิริยะสกุลมีชัย
พนักงานจ้างทั่วไป (ผู้ช้วยเจ้าหน้าที่การเงิน)
thumbs
น.ส.ณัชชา ลิมกุล
พนักงานจ้างทั่วไป (ผู้ช้วยนักพัฒนารายได้)
thumbs
น.ส.ขวัญใจ บัวขาว
พนักงานจ้างทั่วไป (ผู้ช้วยจัดเก็บรายได้)
    person_upload/backend/groupphoto21_13.jpg person_upload/backend/groupphoto21_14.jpg
Share on Line
Share on Pinterest