เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก Dumnoensaduak Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

thumbs
นายศรีศักดิ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์
หัวหน้าสำนักปลัด
thumbs
นางปทุมพร สมประสงค์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
thumbs
นางบุบผวรรณ เข็มนาค
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชำนาญการ
thumbs
นางนิศา เจริญพร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
thumbs
นางวิไลลักษณ์ แสนเมือง
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
thumbs
น.ส.อำภา สังขวิลัย
นักทรัพยากรบุคคล
thumbs
นางกรองแก้ว ลิ้มวิลัย
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
thumbs
น.ส.ณศวรรณ์ ยิ่งยง
เจ้าพนักงานทะเบียน ชำนาญงาน
thumbs
น.ส.บุศรินทร์ อุปลกะลิน
ลูกจ้างประจำ (เจ้าพนักงานธุรการ)
thumbs
นางกนกพรรณ อนันตศิริ
ลูกจ้างประจำ (เจ้าพนักงานธุรการ)
thumbs
น.ส.จริยา สง่าชาวเหนือ
พนักงานจ้างทั่วไป
thumbs
นายสังเวียน มนต์แคล้ว
ลูกจ้างประจำ (หัวหน้าหมวดรถยนต์)
thumbs
นายธนเดช ทวีวัฒนศิริ
ลูกจ้างประจำ (นายท้ายเรือยนต์)
thumbs
นายมนตรี เอี่ยมอำไพ
ลูกจ้างประจำ (พนักงานขับรถยนต์)
thumbs
นายพิพัฒน์ เอี่ยมอำไพ
ลูกจ้างประจำ (นายท้ายเรือยนต์)
thumbs
นายเฉลิมโรจน์ ศรีสุวรรณ
พนักงานจ้างทั่วไป (ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน)
thumbs
น.ส.สุรีย์พร บุญครอง
พนักงานจ้างทั่วไป
thumbs
นายประยุทธ ศรีสุวรรณ
พนักงานจ้างทั่วไป
thumbs
นายอนุศิษฏ์ ปลั่งแสงไพฑูรย์
พนักงานจ้างทั่วไป (ผู้ช่วยงานนิติการ)
thumbs
น.ส.อริสรา เทศธรรม
พนักงานจ้างทั่วไป (ผู้ช่วยงานวิเคราะห์ฯ)
thumbs
นายรณชิต เลื่องลือวุฒิ
พนักงานจ้างทั่วไป (ผู้ช่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยว)
thumbs
นายสรศักดิ์ สมศรี
พนักงานจ้างทั่วไป (พนักงานดับเพลิง)
thumbs
นายวิศรุต เอี่ยมผดุง
พนักงานจ้างทั่วไป (พนักงานดับเพลิง)
thumbs
นายนฤพล สิขัณฑกสมิต
พนักงานจ้างทั่วไป (พนักงานดับเพลิง)
thumbs
นายอัครวัฒน์ เปรมจีรพัฒน์
พนักงานจ้างทั่วไป (พนักงานดับเพลิง)
thumbs
นายจาตุรนค์ เอี่ยมอำไพ
พนักงานจ้างทั่วไป (พนักงานดับเพลิง)
thumbs
นายกิตติพงษ์ ดวงอาทิตย์
พนักงานจ้างทั่วไป (พนักงานดับเพลิง)
thumbs
นายธิติ อภันันท์ไพศาล
พนักงานจ้างทั่วไป (พนักงานดับเพลิง)
thumbs
นายนัธทวัฒน์ วิลัยกลการ
พนักงานจ้างทั่วไป (พนักงานดับเพลิง)
    person_upload/backend/groupphoto20_11.jpg person_upload/backend/groupphoto20_12.jpg
Share on Line
Share on Pinterest