เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก Dumnoensaduak Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

thumbs
นายคมกริบดี เฟื่องฟู
ปลัดเทศบาล
thumbs
นายศรีศักดิ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์
หัวหน้าสำนักปลัด
thumbs
นางจันทร์จิรา เสาวรส
ผู้อำนวยการกองคลัง
thumbs
นายศรีศักดิ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์
หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
thumbs
นายสมพร ทองรอด
ปลัดรักษาการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
thumbs
นายอนันต์ ช่วงเจริญ
หัวหน้าฝ่ายการโยธารักษาราชการผู้อำนวยการกองช่าง
thumbs
นายสมพร ทองรอด
ปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    person_upload/backend/groupphoto19_9.jpg person_upload/backend/groupphoto19_10.jpg
Share on Line
Share on Pinterest