เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก Dumnoensaduak Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

thumbs
นายนิลพัตร์ ปิ่นแก้วประเสริฐ
ประธานสภาเทศบาลตำบลดำเนินสะดวก เขต 1
thumbs
นายศรายุทธ คอนกำลัง
รองประธานสภาเทศบาลตำบลดำเนินสะดวก เขต 1
thumbs
นางวิมลนันท์ นกดำ
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลดำเนินสะดวก เขต 1
thumbs
นายสุรเชษฐ์ ครื้นน้ำใจ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดำเนินสะดวก เขต 1
thumbs
นายไกรศร จุฑามณีรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดำเนินสะดวก เขต 1
thumbs
นายเสกสรร สวัสดีผล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดำเนินสะดวก เขต 1
thumbs
นายสมเกียรติ ไตรมิตรวิทยากุล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดำเนินสะดวก เขต 2
thumbs
นายโชติญาณ แสงอรุณ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดำเนินสะดวก เขต 2
thumbs
นายพศเมศร์ อัครรัตนสิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดำเนินสะดวก เขต 2
thumbs
นายมณฑล ศรีสุวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดำเนินสะดวก เขต 2
thumbs
นายเอกอนันต์ ฤทธิชัย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดำเนินสะดวก เขต 2
thumbs
นายพงษ์ศักดิ์ สินลักษณทิพย์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดำเนินสะดวก เขต 2
Share on Line
Share on Pinterest