เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก Dumnoensaduak Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

นางปาลิกา อภิโชครุ่งเรือง นายกเทศมนตรีตำบลดำเนินสะดวก มอบหมายงาน

นางปาลิกา อภิโชครุ่งเรือง นายกเทศมนตรีตำบลดำเนินสะดวก มอบหมายงาน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดราชบุรี ร่วมกับ กรมเจ้าท่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมการท่องเที่ยว องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก และชมรมเครือข่างส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลดำเนินสะดวก ร่วมลงพื้นที่ดูสถานที่จัดเตรียมงาน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนาต้นแบบเครื่องยนต์ไฟฟ้าสำหรับเรือหางยาวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีคลองอย่างยั่งยืนในพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ( 2 พฤศจิกายน 2564 )

Share on Line
Share on Pinterest