เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก Dumnoensaduak Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงฝาปิดบ่อพักท่อระบายน้ำและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาภิบาล ๑ ตำบลดำเนินสะดวก จำนวน ๕๓ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๓ มกราคม ๒๕๖๔)

Share on Line
Share on Pinterest