เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก Dumnoensaduak Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
3 ธ.ค. 2564 รบ 0023.3/ว1309 นักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
3 ธ.ค. 2564 รบ 0023.3/ว1308 ประกาศผลการคัดเลือกผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาดไทย รอบแรก (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
3 ธ.ค. 2564 รบ 0023.3/ว1310 รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน " จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2564 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
3 ธ.ค. 2564 รบ 0023.1/ว1311 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
3 ธ.ค. 2564 รบ 0023.2/ว1302 แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 11/2564 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
2 ธ.ค. 2564 รบ 0023.5/ว29853 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
2 ธ.ค. 2564 รบ 0023/ว1299 การจัดการชุดตรวจโรคโควิด-19 (Antigen Test Kit (ATK) (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
2 ธ.ค. 2564 รบ 0023.3/ว1298 คำสั่งจังหวัดราชบุรี เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
2 ธ.ค. 2564 รบ 0023.1/ว29850 ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564 (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
2 ธ.ค. 2564 รบ 0023.3/ว29852 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์เยาวชน และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการท้องถิ่นรักการอ่าน (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
Share on Line
Share on Pinterest